คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  25นายประยงค์ โมคภา
ประธานกรรมการนายสมชาย เชาว์พานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์
กรรมการและเหรัญญิก

 


 

นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
กรรมการและเลขานุการ

 

 


 นายวินัย ภูสง่า
ประธานกรรมการเงินกู้
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

 นายเอกรักษ์ สารปรัง
กรรมการเงินกู้

 

 

นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์
กรรมการเงินกู้

 

นายอินทรีร่องคำ  โคตรเพ็ง กรรมการเงินกู้

 

นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
ประธานกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

นายศุภชาติ ชารีรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์

 นายสุวรรณ บัวพันธ์
กรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์

 นายสัญชัย ชัยศิริ
กรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

นายสมพงษ์ บุญเรือง
กรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์