แบบฟอร์มเอกสารสำหรับกู้เงินสามัญ

     1. คำขอกู้เงินสามัญ                                 2 หน้า (print หน้า-หลัง)

     2. หนังสือกู้สำหรับกู้เงินสามัญ                   4 หน้า (print หน้า-หลัง)

     3. หนังสือรับรองเงินเดือน                         1 หน้า (ใช้ 1 ฉบับ)

     4. หนังสือยินยอมใช้เงินกู้ซื้อหุ้นเพิ่ม            1 หน้า (ใช้ 1 ฉบับ)

     5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน        2 หน้า (print หน้า-หลัง ใช้ 2 ฉบับ)

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน กู้เงินสามัญ

     1. หนังสือค้ำประกันกู้เงินสามัญ                      2 หน้า (print หน้า-หลัง)

     2. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาผู้ค้ำประกัน    1 หน้า

เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ