ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก สสอค. ปี 2562
      [ รายละเอียด ]

      

  

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด  ชุดที่  25
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
       เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำกัด
       เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง โครงการสินเชื่อเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

[ รายละเอียด ]
    [ แบบฟอร์ม ]
[คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินโครงการ (print หน้า-หลัง รวมในแผ่นเดียว)]
[ สัญญาค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
[ รายละเอียด ]

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ รายละเอียด ]สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการเงินการบัญชี  ประจำปี  2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
[ รายละเอียด ]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด เรื่อง การประกัน
ชีวิตกลุ่มสำหรับผู้กู้ของสมาชิกสหกรณ์
[ รายละเอียด ]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด เรื่อง แจ้งความ
คุ้มครองการประกันกลุ่มสำหรับผู้กู้ของสมาชิกสหกรณ์
[ รายละเอียด ]