วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
วัตถุประสงค์ สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสวัสดิการและสังคม ของสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้
1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยแบ่งส่วนของรายได้ของตนไว้ ในทางที่มั่นคงและ ได้รับประโยชน์ตามสมควร
2.ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3.รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4.จัดทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
6.ให้เงินกู้แก่สมาชิก
7.ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
8.ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
9.ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
10.ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการของสหกรณ์
11.ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
12.ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสลากการเงิน
13.ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
14.ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
15.ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
16.ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์
17.กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายจำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกของสมาชิก
18.ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
19.ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่น
20.ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์