เจ้าหน้าที่สหกรณ์
นางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการนางพิราวรรณ์ ภูยาดาว
รองผู้จัดการ/หัวหน้าสินเชื่อ

นางจิระนันท์ ขจรปัญญาไพศาล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางเอื้อการย์ ลาภบุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 


นางสาวสุภาพร สุวรรณรักษ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจตุพล ภูอินนา
เจ้าหน้าที่่ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ

นายสันติ นาชัยพลอย
พนักงานขับรถ


นายพิชิต แสงแก่นสาร
ลูกจ้างนายอารีย์ ภารสงวน
พนักงานรักษาความปลอดภัยนางสมปอง ปุณะตุง
ลูกจ้าง